Facebook

Languages

 • Slovenščina
 • Italiano
 • English
 • Deutsch
 • Hrvatski
Designed by Aaron Burni
Proizvodnja svježih tjestenina s jajima i njoka od krumpira

Proizvodnja svježih tjestenina s jajima i njoka od krumpira

Politika zaštite privatnosti društvo Barone d. o. o. Sežana, Partizanska cesta 123, 6210 Sežana

Svrha je ove Politike zaštite privatnosti upoznati kupce i potencijalne kupce društva Barone d. o. o. Sežana, Partizanska cesta 123, 6210 Sežana, Slovenija, e-adresa info@barone.si (u daljnjem tekstu: Barone ili Voditelj obrade) s načinom, svrhom i osnovom obrade osobnih podataka koju provodi Voditelj obrade te s pravima pojedinaca čije osobne podatke Voditelj obrade obrađuje.

Voditelj obrade podataka

Voditelj obrade osobnih podataka je Barone d. o. o. Sežana, Partizanska cesta 123, 6210 Sežana, Slovenija.

Osobni podatci

Osobni podatak je informacija koja vas određuje kao identificiranog pojedinca ili pojedinca koji će se moći identificirati. Pojedinac će se moći identificirati kada se može izravno ili neizravno odrediti, naročito uz navođenje identifikatora, kao što su ime, identifikacijski broj, podatci o lokaciji, internetski identifikator ili uz navođenje jednog ili više čimbenika koji su specifični za fizički, fiziološki, genski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet pojedinca.

Voditelj obrade prikuplja sljedeće osobne podatke o svojim kupcima i potencijalnim kupcima kada su to fizičke osobe:

 • osnovni podatci o primatelju (ime i prezime, ulica, mjesto)
 • podatci za kontakt i podatci o vašoj komunikaciji s Voditeljem obrade (e-adresa, telefonski broj).

Voditelj obrade ne prikuplja niti obrađuje vaše osobne podatke osim kada mu vi to omogućite, odnosno dopustite, tj. prilikom naručivanja proizvoda ili usluga ili kada nas kontaktirate preko obrasca na našoj mrežnoj stranici ili kada postoji pravna osnova za prikupljanje osobnih podataka ili ako Voditelj obrade ima zakonit interes za obradu.

Prikupljene podatke Voditelj obrade obrađuje u svrhe navedene u nastavku, u okviru obrade na pojedinačnoj osnovi.

Pravne osnove za obradu podataka

Voditelj obrade prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke na sljedećim pravnim osnovama:

 • zakon i ugovorni odnosi
 • privola pojedinca
 • zakonit interes.

Obrada na temelju zakona i ugovornih odnosa

U slučaju da je pružanje osobnih podataka ugovorna obveza (tj. obveza potrebna za sklapanje i provedbu ugovora s Voditeljem obrade) ili zakonska obveza (tj. Voditelj obrade mora prikupiti određene osobne podatke na temelju zakona), morate pružiti osobne podatke. U slučaju da ne pružite osobne podatke, ne možete sklopiti ugovor s Voditeljem obrade, niti vam Voditelj obrade može pružati usluge odnosno isporučiti proizvode prema ugovoru jer nema potrebne podatke za izvršenje ugovora.

Obrada na temelju zakonitog interesa

Na temelju zakonitog interesa koristimo vaše osobne podatke kako bismo otkrili i spriječili prijevaru i zloupotrebu naših usluga, kako bismo osigurali stabilno i sigurno funkcioniranje naših usluga, kao i u svrhu provođenja mjera informacijske sigurnosti, ispunjavanja zahtjeva u vezi s kvalitetom i otkrivanjem tehničkih kvarova sustava i usluga.

U slučaju sumnje na zloupotrebu, Voditelj obrade obrađuje osobne podatke pojedinaca u odgovarajućem i razmjernom opsegu, u svrhu identifikacije i sprječavanja eventualnih prijevara ili zloupotrebe i, prema potrebi, prosljeđuje te podatke policiji, državnom odvjetništvu ili drugim nadležnim državnim tijelima.

U svrhu sprječavanja buduće zloupotrebe ili prijevare, podatci o povijesti utvrđenih zloupotreba ili prijevara u vezi s pojedincem, uključujući podatke o opsegu i sadržaju prošle suradnje s Voditeljem obrade, čuvaju se još pet godina nakon prestanka poslovnog odnosa ili dok se ne ispuni svrha, ovisno o tome što nastupi prije.

Obrada na temelju vaše privole

Voditelj obrade prikuplja i obrađuje (koristi) vaše osobne podatke u sljedeće svrhe, kada za to date privolu:

 • izrada ponuda na temelju vaših upita (putem internetskog obrasca, telefona, osobno...), što također uključuje slanje kataloga proizvoda Voditelja obrade
 • obavještavanje kupaca o mogućim nedostatcima proizvoda (također na temelju zakona i zakonitog interesa, kada okolnosti to izričito diktiraju)
 • slanje tjednih akcija i drugih obavijesti o aktualnoj ponudi i novostima Voditelja obrade e-poštom.

Čuvanje osobnih podataka

Osobne podatke, koje Voditelj obrade obrađuje na temelju zakona, Voditelj obrade čuvat će unutar razdoblja propisanog zakonom.

Osobne podatke, koje Voditelj obrade obrađuje za provedbu ugovornog odnosa s pojedincem, Voditelj obrade čuva unutar razdoblja neophodnog za provedbu ugovora i još 1 godinu nakon njegova prestanka, osim u slučajevima kada između vas i Voditelja obrade dođe do spora u vezi s ugovorom. U tom slučaju Voditelj obrade čuva podatke još 5 godina nakon pravomoćne odluke suda ili arbitražne odluke ili nagodbe ili, ako nije došlo do sudskog spora, 5 godina od dana mirnog rješavanja spora.

Osobne podatke, koje Voditelj obrade obrađuje na temelju osobne privole pojedinca, Voditelj obrade čuva sve dok pojedinac ne povuče privolu odnosno do zahtjeva za prekid obrade. Voditelj obrade izbrisat će takve podatke i prije raskida, samo ako je svrha obrade osobnih podataka već postignuta ili ako je to zakonom predviđeno.

Osobne podatke, koje Voditelj obrade čuva na temelju zakonitog interesa, Voditelj obrade čuva unutar razdoblja potrebnog za postizanje svrhe za koju su pohranjeni, osim ako ovom Politikom zaštite privatnosti za pojedine slučajeve nije određeno drukčije.

Nakon isteka razdoblja čuvanja, voditelj obrade izbrisat će ili anonimizirati osobne podatke učinkovito i trajno, tako da više ne mogu biti povezani s određenim pojedincem.

Ugovorna obrada osobnih podataka

Kao pojedinac upoznati ste i slažete se da Voditelj obrade pojedinačne zadatke vezane uz vaše podatke povjerava drugim osobama (ugovornim izvršiteljima obrade). Ugovorni izvršitelji obrade mogu obrađivati povjerene podatke isključivo u ime Voditelja obrade, u granicama njegovih ovlasti (u pisanom ugovoru ili drugom pravnom aktu) i u skladu s ciljevima definiranim u ovoj Politici zaštite privatnosti.

Ugovorni izvršitelji obrade, s kojima Voditelj obrade surađuje, su:

 • računovodstveni servis i posrednici računovodstvenih programa
 • odvjetnički uredi i drugi pružatelji pravnog savjetovanja
 • održavatelji IT sustava (uključujući računalne tehničare i administratore mrežne stranice).

Voditelj obrade neće poslati vaše osobne podatke trećim neovlaštenim stranama.

Sloboda izbora

Informacije o sebi koje prosljeđujete pod vašom su kontrolom.

Pojedince koji se žele odjaviti od primanja naših novosti molimo da nam pošalju e-poruku na: info@barone.si. Ako se vaši osobni podatci promijene (poštanski broj, e-adresa, fizička adresa, telefonski broj), molimo da nas o promjenama obavijestite e-poštom na: info@barone.si.

Prava pojedinca u vezi s obradom podataka

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s našom Politikom zaštite osobnih podataka, obradom svojih osobnih podataka ili želite ostvariti bilo koje od svojih prava u vezi s osobnim podatcima, možete nam se slobodno obratiti. Kontaktirajte nas na: info@barone.si.

Da biste osigurali pravednu i transparentnu obradu, kao pojedinac imate sljedeća prava.

Pravo na opoziv privole: Ako ste kao pojedinac pristali na obradu svojih osobnih podataka (u jednu ili više specifičnih svrha), imate pravo opozvati svoju privolu u bilo kojem trenutku, u cijelosti ili djelomično, ne dovodeći u pitanje zakonitost obrade podataka koja se na temelju privole provodila do njezina opoziva.

Privola može biti opozvana pisanom izjavom poslanom Voditelju obrade na: info@barone.si.

Opoziv privole za obradu osobnih podataka za pojedinca nema nikakve negativne posljedice ili sankcije.

Pravo na pristup osobnim podatcima: Kao pojedinac imate pravo dobiti potvrdu od Voditelja obrade obrađuju li se osobi podatci povezani s vama i ako da, pristup osobnim podatcima i određenim informacijama (o svrsi obrade, vrstama osobnih podataka, primatelju, razdobljima čuvanja ili kriterijima za određivanje razdoblja, postojanju prava na ispravak ili brisanje podataka, o pravu na ograničavanje i prigovor na obradu i pravu na žalbu nadzornom tijelu te o izvoru podataka ako podatci nisu bili prikupljeni od vas).

Pravo na ispravak osobnih podataka: Kao pojedinac imate pravo zatražiti da Voditelj obrade ispravi netočne osobne podatke povezane s vama bez nepotrebnog odgađanja. Kao pojedinac, imajući u vidu svrhe obrade, imate pravo dopuniti nepotpune podatke, uključujući podnošenje dodatne izjave.

Pravo na brisanje osobnih podataka („pravo na zaborav“): Kao pojedinac imate pravo zatražiti da Voditelj obrade izbriše osobne podatke povezane s vama bez nepotrebnog odgađanja. Voditelj obrade može odbiti vaš zahtjev ako su mu ti podatci potrebni u ispunjavaju zakonski propisane obveze ili za izvršenja, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.

Pravo na ograničavanje obrade: Kao pojedinac imate pravo zatražiti da Voditelj obrade ograniči obradu, kada je ispunjen jedan od uvjeta:

(a) ako osporite točnost podataka za razdoblje koje omogućuje Voditelju obrade da provjeri točnost podataka

(b) obrada je nezakonita, a vi se suprotstavljate brisanju podataka i umjesto toga zatražite ograničenje njihove upotrebe

(c) Voditelju obrade podatci više nisu potrebni za svrhe obrade, ali su vama potrebni za ispunjenje, izvršenje i obranu pravnih zahtjeva

(d) podnijeli ste prigovor u vezi s obradom dok se ne provjeri da zakoniti razlozi Voditelja obrade imaju prednost nad vašim razlozima.

Pravo na prijenos podataka: Kao pojedinac imate pravo primati osobne podatke koji se odnose na vas, koje ste proslijedili Voditelju obrade, u strukturiranom, široko korištenom i strojno čitljivom obliku, i imate pravo proslijediti te podatke drugom voditelju obrade, a da vas Voditelj obrade, kojemu su osigurani osobni podatci, pri tome ne ometa, i to u sljedećim slučajevima:

(a) obrada se temelji na privoli ili ugovoru

(b) obrada se provodi automatiziranim sredstvima.

Kao pojedinac, prilikom ostvarivanja navedenog prava prenosivosti, imate pravo da se osobni podatci izravno prenesu od jednog voditelja obrade (ponuditelja) drugome kad je to tehnički izvedivo.

Pravo na prigovor na obradu: Kao pojedinac imate pravo, na temelju razloga povezanih s vašim posebnim položajem, u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi osobnih podataka koje obrađuje Voditelj obrade na temelju vlastitog zakonitog interesa. Voditelj obrade prestaje obrađivati ​​osobne podatke, osim ako ne dokaže potrebne legitimne razloge za obradu, koji imaju prednost nad vašim interesima, pravima i slobodama ili za izvršenje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.

Kada pristanete primati novosti od Voditelja obrade, kao pojedinac imate pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi podataka povezanih sa slanjem novosti. Voditelj obrade odmah će prestati s takvom obradom.

Pravo na podnošenje žalbe nadzornom tijelu: Ne dovodeći u pitanje bilo kakav drugi (upravni ili drugi) pravni lijek, imate pravo, kao pojedinac, podnijeti žalbu nadzornom tijelu, posebno u zemlji u kojoj imate uobičajeno boravište, u kojoj je vaše mjesto rada ili u kojoj je navodno došlo do povrede (u Sloveniji je to Povjerenik za informiranje), ako smatrate da su obradom s vama povezanih osobnih podataka povrijeđeni propisi o zaštiti osobnih podataka.

Ne dovodeći u pitanje bilo koje drugo (upravno ili izvansudsko) sredstvo, imate kao pojedinac pravo na učinkovito pravno sredstvo, i to protiv pravno obvezujuće odluke nadzornog tijela u vezi s njom, kao i u slučajevima kada nadzorno tijelo ne razmatra vašu pritužbu ili vas ne obavijesti o stanju predmeta ili o rješenju žalbe u propisanom roku. U postupku protiv nadzornog tijela nadzorni su sudovi države članice u kojoj se nalazi sjedište nadzornog tijela.

Ako vas nakon primljenog zahtjeva za ostvarivanje prava nećemo moći pouzdano identificirati, Voditelj obrade tražit će od vas dodatne podatke, a poduzimanje mjera može prekinuti samo u slučaju da vas, unatoč svemu, ne može pouzdano identificirati.

Na zahtjev pojedinca s kojim ostvaruje svoja prava u vezi s osobnim podatcima, Voditelj obrade mora odgovoriti bez nepotrebnog odgađanja i najkasnije mjesec dana nakon primitka zahtjeva.

Obavijest nadzornom tijelu o povredi zaštite osobnih podataka

U slučaju povrede zaštite osobnih podataka, Voditelj obrade dužan je o tome obavijestiti Povjerenika za informiranje, osim u slučajevima kada je vjerojatno da prava i slobode pojedinaca nisu ugrožena povredom. Kada u povredi postoji sumnja da je počinjeno kazneno djelo, Voditelj obrade dužan je obavijestiti policiju i/ili nadležno tužiteljstvo o povredi.

U slučaju da se radi o povredi koja može predstavljati velik rizik za prava i slobode pojedinaca, Voditelj obrade dužan je odmah, odnosno bez nepotrebnog odgađanja, obavijestiti pojedinca na kojeg se odnose osobni podatci. Obavijest pojedincu mora biti na razumljivom i jasnom jeziku.

Objava promjena

Ova Politika zaštite privatnosti može se bilo kada izmijeniti ili dopuniti, bez prethodnog upozorenja ili obavijesti. Svaka promjena naše Politike o zaštiti osobnih podataka objavit će se na ovoj mrežnoj stranici. Nastavljajući nepromijenjenu suradnju s Voditeljem obrade nakon izmjene ili dopune ove Politike, pojedinac potvrđuje da se slaže s izmjenama i dopunama.

Ova Politika zaštite privatnosti objavljena je na mrežnoj stranici Voditelja obrade, a vrijedi od 25. svibnja 2018. nadalje.

Ažurirano: 19. lipnja 2018.