Facebook

Languages

 • Slovenščina
 • Italiano
 • English
 • Deutsch
 • Hrvatski
Designed by Aaron Burni
Produzione pasta fresca e gnocci

Proizvodnja svežih testenin in svaljkov

Družinsko podjetje Barone d.o.o. iz Sežana se ukvarja z proizvodnjo svežih testenin, svaljkov oz. njokov, raviolov v obliki trikotnika, pravokotnika, kroga, srčka, žepka z različnimi okusi in nadevi. Naša posebnost so ročno izdelani tortelloni z različno obliko in gramaturo. Z proizvodnjo se želimo približati željam naših kupcem. Organizirano imamo dostavo s hladilniki po celo Sloveniji.

Politika zasebnosti družbe Barone d.o.o. Sežana, Partizanska cesta 123, 6210 Sežana

Namen te politike zasebnosti je seznanitev kupcev in potencialnih kupcev družbe Barone d.o.o. Sežana, Partizanska cesta 123, 6210 Sežana, Slovenija, e-naslov info@barone.si (v nadaljevanju: Barone ali Upravljavec) z načinom, nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani Upravljavca ter s pravicami posameznikov, katerih osebne podatke Upravljavec obdeluje.

Upravljavec podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je Barone d.o.o. Sežana, Partizanska cesta 123, 6210 Sežana, Slovenija.

Osebni podatki

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Določljiv je posameznik takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Upravljavec zbira naslednje osebne podatke o svojih kupcih in potencialnih kupcih, kadar so ti fizične osebe:

 • osnovni podatki o uporabniku (ime in priimek, ulica, kraj);
 • kontaktni podatki in podatki o vaši komunikaciji z Upravljavcem (e-poštni naslov (email), telefonska številka);

Upravljavec ne zbira in ne obdeluje vaših osebnih podatkov, razen kadar mu vi to omogočite oz. v to privolite, tj. ob naročilu izdelkov ali storitev ali ko nas kontaktirate preko obrazca na naši spletni strani ali kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga ali ima Upravljavec za obdelavo zakonit interes.

Zbrane podatke Upravljavec obdeluje za namene, kot jih navaja v nadaljevanju v okviru obdelave na posamezni podlagi.

Pravne podlage za obdelavo podatkov

Uporabnik zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

 • zakon in pogodbeni odnosi,
 • privolitev posameznika in
 • zakoniti interes.

Obdelava na podlagi zakona in pogodbenih odnosov

V primeru, ko je zagotovitev osebnih podatkov pogodbena obveznost (to pomeni obveznost, ki je potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe z Upravljavcem) ali zakonska obveznost (to pomeni, da mora Upravljavec določene osebne podatke zbirati na podlagi zakona), morate zagotoviti osebne podatke. V primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite, z Upravljavcem ne morete skleniti pogodbe, prav tako vam Upravljavec ne more izvesti storitev oziroma dobaviti produktov po pogodbi, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo pogodbe.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke za odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe naših storitev, za zagotavljanje stabilnega in varnega delovanja naših storitev, pa tudi za namene izvajanja ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanja zahtev v zvezi s kakovostjo storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov in storitev.

Upravljavec v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter, če je to primerno, te podatke posreduje policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim državnim organom.

Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma prevar se podatki o zgodovini ugotovljenih zlorab oziroma prevar v povezavi s posameznikom, kamor sodijo podatki o obsegu in vsebini preteklega sodelovanja z Upravljavcem, hranijo še pet let po prenehanju poslovnega razmerja oziroma do izpolnitve namena, kar je prej.

Obdelava na podlagi vašega soglasja

Upravljavec zbira in obdeluje (uporablja) vaše osebne podatke za naslednje namene, kadar za to podate soglasje:

 • izdelavo ponudb na podlagi vaših povpraševanj (preko spletnega obrazca, telefonsko, osebno…), ki zajema tudi posredovanje kataloga izdelkov Upravljavca,
 • obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih (tudi na podlagi zakona in zakonitega interesa, kadar okoliščine to izrecno narekujejo)
 • pošiljanje tedenskih akcij in drugih obvestil o aktualni ponudbi in novostih Upravljavca po elektronski pošti.

Hramba osebnih podatkov

Tiste osebne podatke, ki jih Upravljavec obdeluje na podlagi zakona, Upravljavec hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon.

Tiste osebne podatke, ki jih Upravljavec obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa s posameznikom, Upravljavec hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 1 leto po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med vami in Upravljavcem do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani Upravljavec podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.

Tiste osebne podatke, ki jih Upravljavec obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika, Upravljavec hrani do preklica te privolitve s strani posameznika oz. zahteve po prekinitvi obdelave. Upravljavec take podatke izbriše še pred preklicem le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

Tiste osebne podatke, ki jih Upravljavec hrani na podlagi zakonitega interesa, Upravljavec hrani za obdobje, ki je potrebno za dosego namena, za katerega so bili shranjeni, razen, v kolikor je s to Politiko zasebnosti za posamezne primere določeno drugače.

Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

 

Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Kot posameznik ste seznanjeni in soglašate, da Upravljavec posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu Upravljavca, v mejah njegovega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje Upravljavec so:

 • računovodski servis in posredniki računovodskih programov;
 • odvetniške pisarne in drugi ponudniki pravnega svetovanja;
 • vzdrževalci IT sistemov (vključno z računalničarji in upravljalci spletne strani);

Upravljavec ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

Svoboda izbire

Informacije, ki jih o sebi posredujete, nadzorujete vi.

Posamezniki, ki se želite odjaviti iz naših novic, nam to sporočite na e-naslov: info@barone.si. Če se spremenijo vaši osebni podatki (poštna številka, e-naslov, fizični naslov, telefonska številka), vas prosimo, da nas o spremembah obvestite na e-naslov: info@barone.si.

Pravice posameznika glede obdelave podatkov

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov, obdelavo vaših osebnih podatkov ali želite uveljavljati katero od vaših pravic v zvezi z osebnimi podatki, se lahko brez zadržkov obrnete na nas. Pišite nam na: info@barone.si.

Za zagotovitev poštene in pregledne obdelave imate kot posameznik naslednje pravice:

Pravica do preklica privolitve: če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (v enega ali več določenih namenov), imate pravico, da to svojo privolitev kadarkoli v celoti ali delno prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Privolitev je možno preklicati s pisno izjavo, ki se pošlje upravljavcu na: info@barone.si.

Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posameznika nima nobenih negativnih posledic ali sankcij.

Pravica dostopa do osebnih podatkov: kot posameznik imate pravico od Upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in, kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in določene informacije (o namenih obdelave, o vrstah osebnih podatkov, o uporabniku, o obdobjih hrambe oz. merilih za določitev obdobij, o obstoju pravice do popravka ali izbrisa podatkov, pravice do omejitev in ugovora obdelavi in pravice do pritožbe pri nadzornem organu ter o viru podatkov, če podatki niso bili zbrani pri vas);

Pravica do popravka osebnih podatkov: kot posameznik imate pravico doseči, da Upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Kot posameznik imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;

Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«): kot posameznik imate pravico doseči, da Upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami. Upravljavec lahko zavrne vašo zahtevo, če te podatke potrebuje za izpolnjevanje zakonsko predpisanih obveznosti ali za uveljavljanja, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Pravica do omejitve obdelave: kot posameznik imate pravico doseči, da Upravljavec omeji obdelavo, kadar obstaja eden od primerov:

(a) če oporekate točnosti podatkov za obdobje, ki Upravljavcu omogoča preveriti točnost podatkov,

(b) obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov, namesto tega pa zahtevate omejitev njihove uporabe,

(c) Upravljavec podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov,

(d) ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi Upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi;

Pravica do prenosljivosti podatkov: kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali Upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas Upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, in sicer kadar:

(a) obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in

(b) se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice do prenosljivosti pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca (ponudnika) k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo.

Pravica do ugovora obdelavi: kot posameznik imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki jih Upravljavec obdeluje na podlagi lastnega zakonitega interesa. Upravljavec preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Kadar ste privolili v prejemanje novic s strani Upravljavca, imate kot posameznik pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi podatkov v zvezi s pošiljanjem novic. Upravljavec bo s takšnim obdelovanjem nemudoma prenehal.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo, imate kot posameznik pravico, da vložite pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v državi, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši predpise o varstvu osebnih podatkov.

Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali izvensodno) sredstvo imate kot posameznik pravico do učinkovitega pravnega sredstva, in sicer zoper pravno zavezujočo odločitev nadzornega organa v zvezi z njo, prav tako pa tudi v primeru, kadar nadzorni organ vaše pritožbe ne obravnava ali vas v predpisanem roku ne obvesti o stanju zadeve ali o odločitvi o pritožbi. Za postopke zoper nadzorni organ so pristojna sodišča države članice, v kateri ima nadzorni organ sedež.

V kolikor vas ob prejeti zahtevi za uveljavljanje pravic ne bomo mogli zanesljivo identificirati, bo Upravljavec od vas zahteval dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da vas kljub vsemu ne more zanesljivo identificirati.

Upravljavec mora na zahtevo posameznika, s katero ta uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Obvestilo nadzornemu organu o kršitvi varstva osebnih podatkov

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov je Upravljavec o tem dolžan obvestiti Informacijskega pooblaščenca, razen, kadar je verjetno, da s kršitvijo niso bile ogrožene pravice in svoboščine posameznikov. Kadar ob kršitvi obstaja sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, je Upravljavec o kršitvi dolžan obvestiti policijo in/ali pristojno tožilstvo.

V primeru, da gre za kršitev, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, je Upravljavec dolžan o kršitvi nemudoma oz. kadar to ni mogoče, brez nepotrebnega odlašanja, obvestiti posameznike, na katerega se osebni podatki nanašajo. Obvestilo posamezniku mora biti izvedeno v razumljivem in jasnem jeziku.

Objava sprememb

Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na tem spletnem mestu. Z nadaljnjim nespremenjenim sodelovanjem z Upravljavcem po spremembi ali dopolnitvi te politike, posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.

Ta Politika zasebnosti je objavljena na spletni strani Upravljavca in dostopna na sedežu Upravljavca, velja pa od 25.5.2018 dalje.

Posodobljeno: 19.6. 2018